"De band die ons bindt"

Privacy

Op 23 mei 2018 is er een nieuwe wet op de privacy van kracht geworden.
De A.V.G. dat wil zeggen “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.
Ook onze vereniging valt hier onder. Het is de wettelijke plicht van de vereniging om haar leden te informeren welke gegevens wij noteren van onze leden en hoe wij hiermee omgaan. De Rotterdamse Ouderen Bond verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich aangemeld heeft als lid van de Rotterdamse Ouderen Bond en deze gegevens door u zelf aan ons zijn verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
‐ Voor‐ en achternaam
‐ Adres met postcode
‐ Telefoonnummer
‐ E‐mailadres
‐ Geboortedatum
– Huwelijksdatum
– Naam en geboortedatum partner
– Aanvang lidmaatschap
– Betaling lidmaatschap
– Betaling activiteiten
– Noteren van gegevens voor een door ons te organiseren activiteit(en)
– Einde lidmaatschap door overlijden, opzegging of royement.

De Rotterdamse Ouderen Bond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betalingen
‐ Verzenden van onze bondsbladen of andere informaties over reizen en dergelijke
‐ U te kunnen bellen of e‐mailen om onze dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren
‐ U te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten, producten en evenementen.
‐ Wij verwerken ook persoonsgegevens wanneer wij wettelijk hiertoe verplicht zijn
Wij verwerken de gegevens in de volgende computerprogramma’s Dataflex, Word en Excel.
De Rotterdamse Ouderen Bond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Ledenadministratie volgens de wettelijke termijn van 10 jaar. Alle verder administratieve gegevens welke aan de Rotterdamse Ouderen Bond worden verstrekt worden in verband met de wettelijke verplichting voor verenigingen minimaal 7 jaar bewaard. De Rotterdamse Ouderen Bond verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van uw lidmaatschap bij ons of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens of een deel daarvan verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Rotterdame Ouderen
Bond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rob.rt@live.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie de volgende items zwart, dit ter bescherming van uw privacy,
– Uw pasfoto,
– MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
– Paspoortnummer
– Burgerservicenummer (BSN)
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Rotterdamse Ouderen Bond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
De Rotterdamse Ouderen Bond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw functionaris Gegevensbescherming Rotterdamse Ouderen Bond.
Alex Smits te bereiken via rob.rt@live.nl